Què i com s'aprèn

  • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

   • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
   • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.

   Aprendre pautes de comportament que permetin estructurar-se, orientar-se i formar-se millor 

   • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.
   • Adquirir hàbits de treball per a progressar en nous aprenentatges amb motivació.

   Aprendre a pensar i a comunicar

   • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
   • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

   Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

   • Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
   • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

   Aprendre a conviure i habitar el món

   • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
   • Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
  • A Educació Infantil, la nostra opció metodològica se centra en el TREBALL PER PROJECTES, que afavoreix la globalització i la interdisciplinarietat dels aprenentatges vertebrats des d’un treball col·lectiu amb el grup classe. L’ÀGORA, on a través de la reflexió i el diàleg treballem principalment la formació humana. Els RACONS DE TREBALL i DE JOC, com a estratègia per afavorir l’autonomia, la iniciativa, l’activitat, la responsabilitat, la socialització i la individualitat de cada infant.

   Àgora

   L’Àgora és un espai destinat a la reflexió i el diàleg en el qual es treballen estratègies de pensament per afavorir l’expressió oral. Es treballen valors, actituds i normes, i la mediació de conflictes.

   Revisem els càrrecs, expliquem contes, parlem del cap de setmana, el protagonista mostra el seu mural, parlem d’incidències, normes, responsabilitats, i fem les sessions de pastoral.

   L’Àgora potencia la comunicació entre companys i mestres i permet treballar estratègies de pensament a partir del llenguatge oral.

   Treball per projectes

   El treball per projectes crea estratègies d’organització dels coneixements basant-se en el tractament de la informació, i estableix relacions entre els continguts d’aprenentatge. Treballar per projectes permet als infants organitzar el seu coneixement relacionant-lo amb el que ja posseeixen per arribar a la construcció de nous conceptes; facilita que l’aprenentatge sigui funcional i susceptible de ser aplicat en situacions noves i aprenentatges futurs.

   La programació dels continguts del projecte s’escull basant-se en els objectius del curs i s’estructura en diferents fases: Què sabem?, Què volem saber?, Aprenem, Què hem après?

   Treballem activitats motivadores, que es puguin realitzar de manera autònoma, amb materials rics i propers, utilitzant les TIC, realistes i que permetin la transferència de coneixements.

   Racons de treball i joc

   Els racons de treball i joc potencien l’autonomia, la llibertat, l’espontaneïtat, l’experimentació i la recerca. Els infants escullen un dels racons proposats per l’escola (hospital, jocs tradicionals, constructors, investigadors, market, artists and actors, experts, llar, natura...) a partir del qual, a través del joc simbòlic i del desenvolupament de les activitats programades, s’aconsegueix potenciar l’expressió oral, facilitar la interacció entre els infants, estimular la seva creativitat, promoure els aprenentatges a partir dels sentits i la manipulació, i participar activament en la construcció dels seus propis coneixements.

   Anglès

   A Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi fomentem la integració de la llengua anglesa en la vida escolar amb la finalitat que els infants desenvolupin la comprensió oral, tot entenent instruccions bàsiques, vocabulari i estructures senzilles associades a un context.

   A més a més de les sessions curriculars on es fomenta l’aprenentatge de la llengua a partir de diferents històries, jocs, dramatitzacions i cançons amb el suport d’imatges i materials manipulats, establim espais comunicatius en anglès per tal que els infants assumeixin aquesta llengua com una forma més de comunicar-se.

   Formació intregral

   A Educació Infantil treballem també les capacitats dels més petits des de cadascuna de les múltiples disciplines com la música, el desenvolupament motor, la natació...  per a aconseguir una formació integral dels nostres alumnes. Totes les sortides i celebracions escolars tenen, en un context lúdic, un component educatiu relacionat amb la descoberta de l’entorn, d’un mateix i dels altres, i formen part de la dinàmica habitual de l’escola.

   L’espai de migdia s’integra en la nostra proposta educativa com un temps i un espai educatiu de relació, activitats organitzades, convivència i joc. Un espai natural en anglès per a P4 i P5 i de migdiada per a P3

  • L’Equip d’orientació psicopedagògica de Jesuïtes Sarrià està integrat en l’equip d’educadors que pivoten entorn de l’alumne. Cada etapa té assignat un orientador.

   Contribueix al desenvolupament integral i a l’èxit acadèmic (excel·lència personal) de l’alumne des de la seva professionalitat i dins l’àmbit de l’educació escolar.

   Ajuda a preveure i modificar les condicions psicopedagògiques que poden generar inadaptació o fracàs escolar i a detectar en l’alumnat les possibles necessitats educatives.

   Àmbits d’actuació:

   • Prevenció
   • Assessorament a l’equip d’educadors
   • Intervenció (grupal i/o individual)
   • Derivació

   El DOP de Jesuïtes Sarrià forma part de la xarxa de Departaments d’Orientació de les escoles de Jesuïtes Educació i treballem conjuntament per millorar l’atenció a la diversitat contribuint a fer realitat el somni de l’Horitzó 2020.

  • Aprenent a ser, saber, a conviure i viure la fe

   L’escola ensenya als més petits a respectar l’entorn, a resoldre conflictes amb el diàleg i a un intercanvi continu amb el món i la cultura. L’equip d’educadors transmet als infants els valors cristians a través de les activitats diàries:

   Aprendre a ser

   • Despertar la curiositat. La curiositat és el mecanisme que obre les finestres de l’atenció per les quals entra la informació capaç de produir aprenentatge i coneixement.
   • Conèixer les pròpies emocions i reconèixer les emocions els altres.
   • Contes, jocs, músiques que ajuden a posar nom a les emocions i a associar-les amb una situació viscuda afavorint el desenvolupament de la consciència emocional i de l’empatia.
   • Crear un clima relaxat a l’aula que afavoreixi  la dimensió interior. Mirem cap endins.
   • Com em sento? Per què en sento així? Busco solucions. Trio la millor solució.

   Aprendre a conviure.

   • Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que portin l’infant cap a una autonomia personal i cap a la col·laboració amb el grup.
   • Observar i explorar l'entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte.
   • Col·laborar en iniciatives socials de l’escola.