Què i com s'aprèn

   • Coneixement personal

    Els nostres alumnes van deixant enrere la infantesa i inicien el camí cap a una personalitat que ja s’apunta. Aquest procés demana, certament, l’acompanyament d’un adult que els ajudi a prendre consciència d’allò que estan vivint i que els animi a guanyar seguretat en ells mateixos.

   • Adquisició d'una personalitat ferma: autoestima

    Volem acompanyar els nostres alumnes en la construcció de la seva personalitat i volem que aquesta sigui equilibrada i ferma, que sàpiguen fer ús de la seva llibertat i la seva voluntat. Volem ajudar-los a tenir criteri, a descobrir el seu propi potencial, a formar la seva escala de valors, tot tenint en nosaltres un punt de referència. Ajudar-los a saber ser i a saber estar.

   • Coneixement grupal

    Els alumnes de 1r inicien una nova etapa amb nous companys. Caldrà ajudar-los a formar grup, a ser acollidors i receptius amb els nous companys i a saber oferir i posar a l’abast les pròpies capacitats per al bé de tots.

   • Respecte a les persones i a les coses

    El missatge que volem transmetre als nois i noies d’aquest curs és que la diversitat d’un col·lectiu és una font de riquesa si preval la tolerància, la bona convivència i el respecte mutu. A la vegada volem fomentar el respecte pel material propi i dels altres com una mostra d’actitud i tarannà positius.

   • Formació intel·lectual

    El començament de l'ESO suposa més dedicació a les tasques escolars per tal que l'alumne adquireixi una sòlida i progressiva competència, no només en els coneixements i habilitats, sinó també en els hàbits d'estudi. El claustre de l'etapa té el repte d'acompanyar els nois i les noies en el desenvolupament progressiu d'una inquietud intel·lectual que els condueixi a l'autoexigència en el procés d'aprenentatge.

   • Obrir els ulls al món i ser solidari

    Volem fer créixer els nostres alumnes en la sensibilitat envers el món que els envolta. Adonar-se que tenen al costat realitats diverses i adverses, mancances, necessitats, patiment... per tal que els ajudi a valorar allò de què gaudeixen i a compartir-ho.

   • Donar a conèixer Jesucrist

     i fer-lo present en la vida diària

  • Competència acadèmica i personal

   L'Educació Secundària Obligatòria proporciona una educació que permet als joves assegurar un desenvolupament personal sòlid, i adquirir les competències culturals i socials relatives a l'expressió i la comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana. Per això les competències bàsiques són l'eix del procés educatiu.

   El currículum orientat a l'adquisició de competències estableix com a finalitat aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per a entendre el món i esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu. Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida.

   Aquesta idea, que se sustenta en els diferents tipus de continguts, està relacionada amb la capacitat d'activar o mobilitzar els nois per tal de fer front a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç.

   Per a l'ESO s'identifiquen dos grups de competències bàsiques: les competències transversals, que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement, i les competències específiques, centrades a conviure i habitar el món, i s'organitzen de la següent manera:

   • Competència en comunicació lingüística
   • Competència matemàtica
   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Tractament de la informació i competència digital
   • Competència social i ciutadania
   • Competència cultural i artística
   • Competència per a aprendre a aprendre
   • Autonomia i iniciativa personal

   L'ESO comprèn quatre cursos acadèmics i s'organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l'orientació acadèmica posterior. A Jesuïtes Sarrià, l'ESO també ofereix preparació per continuar la formació postobligatòria.

  • Es proposa assolir els següents objectius envers elss alumnes
   • Autoconeixement i acceptació personal
    • Reforçar la imatge positiva d’un mateix.
    • Manifestar als altres algun aspecte que no coneguin de nosaltres.
    • Donar-se a conèixer al grup.
    • Comunicar als companys, sentiments i expectatives sobre diferents àmbits.
    • Facilitar trobades amb els altres.
    • 1Escoltar i estar obert a les experiències del qui comunica.
   • Autoconeixement i acceptació grupal
    • Crear un clima positiu de confiança i comunicació interpersonal en el grup.
    • Reforçar la imatge positiva dels altres i descobrir els aspectes positius que existeixen en els companys.
    • Fer conscients, els alumnes, de com a través del que fem i el que diem podem influir en el concepte d’un mateix que tenen els altres.
    • Reconèixer quins són els comportaments dels altres que ens fan sentir- nos valorats positivament, i quins ens fan sentir valorats negativament.
    • Desenvolupar actituds de cooperació dins del grup.
   • Respecte a les persones i a les coses
    • No exercir cap mena de violència física ni verbal sobre els altres.
    • Respectar les normes de convivència i la normativa interna per al bon funcionament de l’escola.
    • Fer un bon ús de tot el material comú de l’escola.
   • Autonomia i presa de decisions: orientació acadèmica postobligatòria
    • Assolir una sòlida i progressiva competència en els coneixements i habilitats.
    • Facilitar els desenvolupament dels hàbits i capacitat necessàries per participar en la societat com a ciutadans responsables i autònoms.
    • Tenir autoexigència en el procés d’aprenentatge.
    • Proporcionar i ampliar una formació general per afavorir una maduresa intel·lectual.
    • Orientar els interessos en funció de les preferències i possibilitats.
    • Donar eines per a la preparació d’una inserció laboral futura.
    • Prendre decisions sobre el futur immediat.
   • Autoconeixement: afectivitat, sexualitat, noves addiccions i drogodependències
    • Desenvolupar una actitud crítica respecte als factors de risc per a la salut.
    • Desenvolupar hàbits i estils saludables per poder dur-los a la pràctica en la vida diària.
    • Reconèixer críticament situacions i conductes que poden implicar perills o riscos per a la persona i ser capaços d’enfrontar-se amb la  finalitat d’evitar-los amb responsabilitat i criteris propis.
    • Generar valors positius i conductes proactives en el lleure.
    • Apreciació dels valors com llibertat, responsabilitat, lleialtat i fidelitat en l’estimació d’un mateix i dels altres.
    • Dialogar obertament i respectuosa entre els companys i els adults.
    • Responsabilitat envers el propi desenvolupament afectiu.
    • Fer créixer la sensibilitat envers el món que ens envolta.
    • Veure que hi ha realitats diverses i adverses, mancances, necessitats, patiments...
    • Valorar tot allò que tenim i som.
    • Compartir amb els altres tot el que tenim.
    • Treballar per aconseguir una societat més justa i igualitària.
    • Cooperar amb la nostra actitud per a la bona marxa del curs.
    • Ajudar els companys que tenen dificultats de qualsevol índole.
  • Tots aquests objectius queden reflectits ens uns eixos transversals de tutoria que es treballen al llarg de tota l’etapa, atenent el moment i necessitats de cada edat.

   Els eixos transversals desplegats al llarg de l’ESO són: Educació en la solidaritat; Afectivitat i sexualitat; Prevenció de les drogodependències; Convivència i resolució de conflictes; Ús de les noves tecnologies; Tècniques d’estudi;  Orientació acadèmica i  Empremta Ignasiana.

   L’equip d’orientació psicopedagògica de Jesuïtes Sarrià està integrat en l’equip d’educadors que pivoten entorn de l’alumne. Cada etapa té assignat un orientador.

   Contribueix al desenvolupament integral i a l’èxit acadèmic (excel·lència personal) de l’alumne des de la seva professionalitat i dins l’àmbit de l’educació escolar.

   Ajuda a preveure i modificar les condicions psicopedagògiques que poden generar inadaptació o fracàs escolar i a detectar en l’alumnat les possibles necessitats educatives.

   Àmbits d’actuació

   • Prevenció
   • Assessorament a l’equip d’educadors
   • Intervenció (grupal i/o individual)
   •  Derivació

   El DOP de Jesuïtes Sarrià forma part de la xarxa de departaments d’orientació de les escoles de Jesuïtes Educació i treballem conjuntament per millorar l’atenció a la diversitat i contribuir a fer realitat el somni de l’Horitzó 2020.

  • A l’ESO l’acció pastoral de l’escola busca oferir a l’alumne un espai d’acompanyament en el creixement personal més enllà de l’espai acadèmic. És un acompanyament, ja que proposem que l’alumne sigui el protagonista de la seva recerca personal, del descobriment profund del seu interior i de la seva pròpia experiència de fe.

   La pastoral s’articula basant-se en dos eixos: dues hores de classe de Cultura religiosa (matèria curricular), i una hora de Catequesi i Valors amb els recessos i convivències corresponents.

   Els darrers cursos de l’ESO marquen un punt d’inflexió important a les vides dels nostres alumnes: els dubtes, els recels i les pors es barrejaran constantment amb la necessitat de prendre decisions, d’assumir responsabilitats, de cercar una identitat pròpia. Per aquest motiu els adolescents necessiten sentir que l’acompanyament serè i amatent pot ser un camí on trobar fites que els puguin orientar.

   A l’ESO, els alumnes comencen a madurar aquelles conviccions profundes que els acompanyaran la resta de la seva vida. Durant aquest curs, a Cultura religiosa, es procurarà obrir vies de reflexió i exposar plantejaments que ajudin els joves a elaborar les seves conviccions.

   La Catequesi i Valors per a la vida s’ofereixen amb total llibertat perquè cada alumne esculli, fomentant així l’autonomia i la presa de decisió. Treballem en grups reduïts, amb un catequista que guia i orienta els temes. És un temps d’interiorització, de pregària, de coneixement personal i del grup. L’oferiment sagramental, els temps litúrgics i la convivència-recés formen part de l’oferta pastoral de l'escola per a tot l’alumnat indistintament. 

   El curs de 4t d'ESO té la peculiaritat que és un moment de creixement i decisions. Per aquest motiu, des de la Pastoral oferim a tots els alumnes mitjans perquè tota la tasca evangelitzadora que fem a l'escola pugui tenir continuïtat fora. En aquest sentit, l'escola aposta fort pel Casal Loiola on els nois poden seguir aprofundint en la seva vida i la seva fe.