Què i com s'aprèn

  • A Batxillerat, la qüestió cabdal, al voltant de la qual gira el programa de tutoria, és QUI VULL SER?
   Així, el projecte educatiu es concreta de la següent manera:

   En l’àmbit personal, ajudem l’alumne a madurar com a persona en la seva afectivitat i en les seves opcions vitals, és a dir, volem ajudar-lo a APRENDRE A SER. Es pot ser des d’una vivència profunda de la fe cristiana, opció que construeix la proposta de l’escola; o bé des d’una opció vital que giri al voltant d’uns valors universals que permetin a l’alumne viure una vida veritablement humana.
   El programa de tutories pretén formar els alumnes en uns valors que considerem bàsics.

   En aquest context, l’acció pastoral, que tindrà com a eix la catequesi de preparació per al sagrament de la confirmació, es proposa  que aquesta etapa sigui la maduració per tal que l’alumne vagi realitzant una opció interioritzada per APRENDRE A VIURE LA FE.

   En l’àmbit acadèmic, volem despertar en l’alumne el gust per APRENDRE A SABER; i potenciar al màxim la seva inquietud intel·lectual. I que aquest interès pel saber es reflecteixi en la seva dedicació als estudis de manera que cadascú arribi a l’excel•lència acadèmica, és a dir a donar el millor de si mateix. Així mateix considerem cabdal que l’alumne entengui la professió com una vocació on els valors de la persona constitueixen el criteri d’elecció.

   En l’àmbit social volem educar en els alumnes la sensibilitat respecte als altres, l’entorn i la societat per tal que esdevinguin persones participatives i solidàries en el món que els toca viure. Per això el Batxillerat té un programa específic de la formació social coordinat amb el programa de tutories que ajuda l’alumne a a APRENDRE A CONVIURE.

   Aquests àmbits seran treballats conjuntament des de les àrees de pastoral, formació humana i social.

  • Potenciem el talent i el fem créixer

   A Batxillerat, a més d'aprofundir les competències treballades a l'ESO i d'ampliar els coneixements, posem especial èmfasi a l'orientació acadèmica, proporcionant als nostres alumnes eines que els permeten desenvolupar un estudi més autònom, entrenar-se en la resolució de problemes i en l'assoliment de reptes futurs, i preparar-se per cursar amb èxit estudis superiors.

   L'estudi sistemàtic de l'etapa anterior esdevé a Batxillerat  més conscient i responsable:  incorpora metodologies i estratègies més madures, tot potenciant la capacitat de globalitzar els continguts.

   Oferim als alumnes una atenció personalitzada amb l'objectiu de reconèixer els seus talents i fer-los créixer, detectar àrees de millora i també, si cal, proposar plans individuals.

   A més del treball desenvolupat en el marc acadèmic ordinari de cada matèria, duem a terme un seguit d'activitats orientades a desenvolupar l'excel·lència en diferents àmbits: acadèmic, solidari i social, actitudinal, de creativitat i innovació i d'emprenedoria.

   Els intercanvis internacionals, els concursos acadèmics, les campanyes solidàries i d'acció social, l'enfocament del treball de recerca i les activitats que complementen els continguts de cada matèria, afavoreixen la creativitat, la innovació, el lideratge positiu, la dimensió comunicativa, la intel·ligència matemàtica, el talent científic i de recerca i la sensibilitat social.

  • Dins del programa tutorial, l’equip de tutors de Batxillerat es proposa assolir els següents objectius envers elss alumnes:

  • Continguts del PROGRAMA DE TUTORIES

   Qui sóc i Qui vull ser?

   El punt de partida és la consciència de “Qui sóc”, per treballar l’autoconeixement i el projecte personal propi i anar definint “Qui vull ser”. Així doncs, treballem activitats al voltant de:

   • La responsabilitat i l’organització en l’estudi, a nivell individual i de cooperació amb el grup.
   • Opcions vitals i valors: identificació dels valors personals, valors i projecte personal i professional, valors i presa de decisions.
   • Els valors i el temps d’oci: el lleure com a temps de fugida, valors socials (responsabilitat social: lideratge, participació, cooperació, solidaritat...).
   • L’orientació professional: graus i estudis relacionats amb la pròpia modalitat, entorns professionals relacionats amb la pròpia modalitat, criteris i valors per a la presa de decisions referents a la pròpia modalitat.
  • Pastoral al Batxillerat

   Al Batxillerat l’acció pastoral de l’escola busca oferir a l’alumne un espai d’acompanyament en el creixement personal més enllà de l’espai acadèmic. És un acompanyament, ja que proposem que l’alumne sigui el protagonista de la seva recerca personal, del descobriment profund del seu interior i de la seva pròpia experiència de fe.

   La pastoral s’articula en base a diversos eixos: dues hores de classe de Cultura religiosa a 1r de Batxillerat, i algunes ofertes de participació voluntària: una eucaristia quinzenal, el procés de Confirmació, recessos, el recés a Taizé,  l'experiència a Auschwitz i el viatge a les arrels ignasianes, a Loiola.  La vivència i celebració dels diferents temps litúrgics també marquen moments essencials en la proposta pastoral de l’etapa.

   A més a més de l'acompanyament personal que ofereixen els consiliaris i altres professors del col·legi.

   Els alumnes de Batxillerat es troben en un moment de les seves vides on les preguntes de fons prenen un caire més madur i existencial, on cal prendre decisions a tots els nivells, no només a nivell acadèmic i d'orientació professional, sinó també al nivell del plantejament de les opcions de vida. En aquest sentit, l'assignatura de Cultura Religiosa penetra i aprofundeix en el nucli més pregon de les qüestions últimes, situant a Déu en el centre de l'estudi, des d'una perspectiva crítica i filosòfica.

   El procés de catequesi de Confirmació es desenvolupa conjuntament amb el Casal Loiola, on es planteja una nova mirada de la fe, orientada al creixement personal, espiritual i al compromís social.

   L'objectiu fonamental de tota aquesta tasca és afavorir una experiència del transcendent, a partir de la figura de Jesucrist i el seu Evangeli.