Què i com s'aprèn

  • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
   • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
   • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.
   Aprendre pautes de comportament que permetin estructurar-se, orientar-se i formar-se millor  
   • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.
   • Adquirir hàbits de treball per a progressar en nous aprenentatges amb motivació.
   Aprendre a pensar i a comunicar
   • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
   • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
   Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
   • Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
   •  Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
   Aprendre a conviure i habitar el món
   • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
   • Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col•laboració amb el grup i cap a la integració social.
  • L’alumne, protagonista del seu aprenentatge

   A Educació Primària procurem que els alumnes siguin protagonistes del seu propi aprenentatge i que desenvolupin les seves pròpies capacitats. En aquest sentit, seguim una metodologia que fomenta, a partir de la diversitat, la participació activa per part de l’alumne, l’autonomia, l’experimentació, la manipulació i la interacció social i el treball en equip i cooperatiu.

   L’Educació Primària té com a objectiu enriquir l’expressió oral, escrita, artística i musical; aprofundir les diverses tècniques pròpies del cicle (lectura, operacions matemàtiques, estratègies d’aprenentatge...); millorar diverses habilitats grafomotrius, psicomotrius i logicomatemàtiques; potenciar la comprensió, la creativitat, el pensament lògic, la sensibilitat, l’interès per la recerca, i continuar el procés de socialització escolar.

   Per això, potenciem l’aprenentatge funcional i significatiu a partir de la integració de les competències bàsiques i de les Tècniques d’Informació i de Comunicació (TIC) com a eina d’aprenentatge en les diferents àrees de coneixement (Català, Castellà, Matemàtiques, Coneixement del medi, Música, Plàstica, Educació física, Natació).

   Per desenvolupar la competència digital de l’alumnat, emprem tecnologies de la informació i de la comunicació. Els alumnes tenen accés a la NET, un entorn d’aprenentatge, relació i comunicació on es disposa de diferents serveis i recursos: webs, correu electrònic, calendari, grups, material i documentació, etc., i totes les nostres aules estan equipades amb connexió a internet, pissarra digital interactiva i aules mòbils amb tauletes i portàtils.

   A Educació Primària l’ús de la llengua anglesa té un paper rellevant. Tant a nivell curricular com a través del projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) treballem la dimensió comunicativa en diversos àmbits: des de sessions destinades al coneixement de la llengua fins a sessions de teatre en anglès amb dos professors a l’aula i, a partir del cicle mitjà, introduïm continguts d’altres àrees de coneixement en llengua anglesa.   

   Al cicle superior, s’emfasitza l’estructuració i l’organització personal. Per aquest motiu, la formació acadèmica es basa en l’ús de mètodes que centren l’alumne com a protagonista de l’aprenentatge. El treball en grup, la resolució de conflictes, la recerca d’informació i la presa de decisions són estratègies que desenvoluparan l’autonomia, la iniciativa i la creativitat dels nostres alumnes, i els ajuda a prendre consciència del seu propi aprenentatge. En aquesta etapa que prepara els alumnes per a l’Educació Secundària Obligatòria (LINK A L’ETAPA D’ESO) s’incorpora l’àrea d’Educació per a la ciutadania per tal de contribuir al desenvolupament d’actituds de responsabilitat i compromís per la construcció d’una societat més justa, democràtica i participativa.

   Per comprovar els progressos de cada alumne l’avaluació és contínua i global, amb observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.

   L’adquisició d’uns hàbits de treball, d’organització i d’estudi és un dels objectius bàsics de l’Educació Primària.

  • L’equip d’orientació psicopedagògica de Jesuïtes Sarrià està integrat en l’equip d’educadors que pivoten entorn de l’alumne. Cada etapa té assignat un orientador que treballa per contribuir al desenvolupament integral i a l’èxit acadèmic (excel·lència personal) de l’alumne des de la seva professionalitat i dins l’àmbit de l’educació escolar. Ajuda a preveure i modificar les condicions psicopedagògiques que poden generar inadaptació o fracàs escolar i a detectar en l’alumnat les possibles necessitats educatives.

   Àmbits d’actuació de l’equip d’orientació psicopedagògica són:

   • Prevenció
   • Assessorament a l’equip d’educadors
   • Intervenció (grupal i/o individual)
   • Derivació

   El DOP de Jesuïtes Sarrià forma part de la xarxa de departaments d’orientació de les escoles de Jesuïtes Educació i treballem conjuntament per millorar l’atenció a la diversitat contribuint a fer realitat el somni de l’Horitzó 2020.

  • L’escola promou la reflexió sobre la fe i la seva vivència oferint acompanyament i integrant la fe i la vida. La nostra proposta de pastoral se sustenta en les següents premisses:

   Aprendre a ser

   • Promoure l’autoconeixement, desenvolupant una autoimatge ajustada i positiva.
   • Formar persones amb les fortaleses emocionals necessàries per a comprendre i actuar en el món amb sentit.
   • Educar els nens en la dimensió interior.

   Exercicis de respiració, relaxació, visualització, activitats vivencials i de reflexió que permetin als nostres alumnes enfrontar-se amb serenitat als problemes que els sorgeixin.

   Aprendre a conviure

   • Estimular el reconeixement de les qualitats positives dins del grup.
   • Acceptació i valoració de la diferència com una oportunitat d’enriquir-nos amb altres persones i realitats.
   • Resolució positiva de conflictes.

   Aprendre a planificar i augmentar l’habilitat de generar solucions alternatives, creatives als problemes

   • Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural. Eduquem per un món més sostenible i ens apropem a les nostres tradicions.
   • Col·laborar en campanyes solidàries donant resposta a situacions actuals de crisi  econòmica amb centres propers a nosaltres.